HADES - Strona główna → HADES-List 1.9 → Mnogość kultur

Mnogość kultur, różnorodność poglądów
Plureco da kulturoj, diverseco da vidpunktoj

Powiedz Eskimosowi słowo "natura", a on zacznie ci opowiadać o swoich polowaniach. Powiedz nowojorczykowi słowo "natura", a przy swoich egzotycznych zielonych roślinach, przywoła genetycznie modyfikowane organizmy i ich przeciwieństwo: ekologiczne rolnictwo, podczas gdy jego sąsiad opowie ci dzień, kiedy traktor jego ojca, rolnika w Oklahomie, umarł właśnie w czasie żniw. Powiedz HADES-owi to samo słowo, a my powiemy ci o tych różnych koncepcjach i także o wielu innych. Faktycznie, każda grupa lub ród naszej starej dobrej ludzkości rozwijała swój własny sposób myślenia i działania. Myśleć o naturze i działać dla niej, pracować, zacząć działać politycznie i ekonomicznie, wyobrazić sobie... nic nie robi się lub dzieje tak samo, z powodu tylu różnorodnych kultur i systemów wartości.

Diru al Inuito la vorton "naturo" kaj li rakontos al vi siajn ĉasojn. Diru al Novjorkano la vorton "naturo" kaj, ĉe siaj ekzotaj verdaj plantoj, li elvokos la genetike modifitajn organismojn kaj ilian kontraŭon, la ekologian agrikulturon, dum lia najbaro rakontos al vi la tagon, kiam la traktoro de lia patro, kamplaboristo en Oklahoma, mortis ĝuste dum grenrikolto. Diru al HADES tiun ĉi saman vorton kaj ni parolos al vi pri tiuj malsamaj konceptoj kaj ankaŭ pri multaj aliaj. Fakte, ĉiu grupo aŭ gento de nia bona maljuna homaro disvolvis sian propran pens- kaj ag- manieron. Pensi pri la naturo aŭ agi sur ĝin, labori, politike aŭ ekonomie ekagi, sin imagi... nenio fariĝas aŭ konceptiĝas same, pro la tiom abundaj kulturoj kaj valorsistemoj.

Nasz nowy przegląd HADES, ma na celu ilustrować tą wielość kultur, punktów widzenia, badając stosunki człowieka z jego sąsiedztwem: naturą, pracą, możliwościami, ekonomicznym światem lub samą jednostką. Powracające pytanie błąka się po naszych stronach, mianowicie, jak my ludzie jesteśmy związani z tymi światami wokół nas, zależnie od tego, czy sąsiadujemy z lodowcami na północy, skrobiemy ołowiane niebo międzynarodowej metropolii czy przesiewamy piasek wydm Sahary.

Nia juna revuo, HADES, celas ilustri tiun multecon da kulturoj kaj vidpunktoj, ekzamenante la rilatojn de la homo kun ties ĉefaj ĉirkaŭaĵoj: naturo, laboro, povo, ekonomia mondo aŭ individuo mem. Revenadanta demando travagos niajn paĝojn, nome kiel ni homoj estas ligitaj al tiuj mondoj ĉirkaŭ ni, depende de tio, ĉu ni najbaras la nordajn glacimontojn, skrapas la plumban ĉielon de internacia metropolo aŭ kribras la sablon de la Saharaj dunaroj.

Ten list HADES-u, krótkie stronicowe wydanie, da ci przedsmak przyszłych, teraz przygotowywanych numerów HADES-u. To da ci także - mamy nadzieję - chęć towarzyszenia nam w tej przygodzie, ku odkryciu ludzkiej i narodowej różnorodności.

Witamy w HADESie, przeglądzie różnorodności wyrażanej w jedności, jedności wspólnego międzynarodowego języka, mostu do każdej kultury: Esperanta.

Guillaume Roussel
Tłumaczył Tomaso Avro

Tiu ĉi Letero de HADES, mallonga kelkpaĝa eldonaĵo, donos al vi antaŭguston de la venontaj nun preparataj numeroj de HADES. Ĝi donos al vi ankaŭ -esperas ni- la deziron akompani nin en tiu ĉi aventuro, al la malkovro de la homa kaj popola diverseco.

Bonvenon en HADES, revuo de la diverseco esprimata en unueco, unueco de internacia komuna lingvo, ponto al ĉia kulturo : Esperanto.

Guillaume Roussel
Tradukis Emmanuel Villalta

Portfolio

Cytat dnia

"Przyjaźń uwalnia od strachu i usługiwania, samo to jest mądrością."

Epikur