HADES - Strona głównaKarta Narodów Zjednoczonych → Rozdział XIII

Rozdział XIII: Rada Powiernicza
Ĉapitro XIII: La Kuratoreca Konsilio

Preambuła, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX

Skład

Artykuł 86

 1. Rada Powiernicza składa się z następujących członków Organizacji Narodów Zjednoczonych:
  1. Członków zarządzających obszarami powierniczymi;
  2. Tych spośród członków imiennie wyliczonych w artykule 23, którzy nie zarządzają obszarami powierniczymi;
  3. Tylu innych członków, wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres trzech lat, ilu trzeba, aby ogólna liczba członków Rady Powierniczej składała się po połowie z członków Organizacji, którzy zarządzają obszarami powierniczymi, i członków, którzy takimi obszarami nie zarządzają.
 2. Każdy członek Rady Powierniczej wyznaczy jedną osobę, posiadającą szczególne kwalifikacje, jako swego przedstawiciela w Radzie.

Konsisto

Artikolo 86

 1. La Kuratoreca Konsilio konsistas el la sekvaj membroj de la Unuiĝintaj Nacioj:
  1. La membroj, kiuj administras kuratorecajn teritoriojn;
  2. La membroj nome listigitajn en la artikolo 23, en la mezuro en kiu ili ne administras kuratorecajn teritoriojn;
  3. Tiom da pliaj membroj elektitajn de la Ĝenerala Asembleo por po tri jaroj, kiom necesas por ke la Kuratoreca Konsilio konsistu entute duone el membroj de la Unuiĝintaj Nacioj, kiuj administras kuratorecajn teritoriojn, kaj duone el tiaj kiuj ne administras tiajn.
 2. Ĉiu membro de la Kuratoreca Konsilio nomumas aparte taŭgan personon kiel sian reprezentanton en la Kuratoreca Konsilio.

Funkcje i kompetencje

Artykuł 87

W wykonywaniu swych funkcji Zgromadzenie Ogólne i pod jego kierownictwem Rada Powiernicza mogą:

 1. Badać sprawozdania złożone przez władzę zarządzającą;
 2. Przyjmować petycje i badać je w porozumieniu z władzą zarządzającą;
 3. Urządzać periodyczne wizytacje obszarów powierniczych w terminach uzgodnionych z władzą zarządzającą;
 4. Podejmować wyżej wymienione oraz inne czynności zgodnie z warunkami układów powierniczych.

Artykuł 88

Rada Powiernicza ułoży kwestionariusz, dotyczący postępów osiągniętych przez mieszkańców każdego obszaru powierniczego w dziedzinie politycznej, gospodarczej, społecznej i oświatowej, władza zaś zarządzająca każdego obszaru powierniczego, podlegającego kompetencji Zgromadzenia Ogólnego, składać będzie Zgromadzeniu Ogólnemu roczne sprawozdania na podstawie tego kwestionariusza.

Taskoj kaj rajtoj

Artikolo 87

La Ĝenerala Asembleo kaj sub ĝia aŭtoritato la Kuratoreca Konsilio povas ĉe plenumado de siaj taskoj

 1. Kontroli raportojn deponitajn de la administra potenco;
 2. Akcepti petojn kaj ekzameni ilin en konsultado kun la administra potenco;
 3. Instigi al regulaj vojaĝoj al la kuratorecaj teritorioj, kies dato estas interkonsentota kun la administra potenco;
 4. Fari tiujn kaj aliajn disponojn en kongrueco kun la kuratorecaj traktatoj.

Artikolo 88

La Kuratoreca Konsilio ellaboras demandaron pri la politika, ekonomia, socia kaj eduka progreso de la loĝantoj de ĉiu kuratoreca teritorio; la administra potenco de ĉiu kuratoreca teritorio, por kiu kompetentas la Ĝenerala Asembleo, faras al tiu surbaze de la demandaro ĉiujaran raporton.

Głosowanie

Artykuł 89

 1. Każdy członek Rady Powierniczej posiada jeden głos.
 2. Uchwały Rady Powierniczej zapadają większością głosów członków obecnych i głosujących.

Voĉdonado

Artikolo 89

 1. Ĉiu membro de la Kuratoreca Konsilio havas unu voĉon.
 2. Decidoj de la Kuratoreca Konsilio bezonas la plimulto de la ĉeestantaj kaj voĉdonantaj membroj.

Procedura

Artykuł 90

 1. Rada Powiernicza ustala swój regulamin, który określa również sposób wyboru przewodniczącego.
 2. Rada Powiernicza zbiera się w miarę potrzeby, zgodnie ze swym regulaminem, który będzie zawierał postanowienia o zwoływaniu posiedzeń Rady na żądanie większości jej członków.

Artykuł 91

Rada Powiernicza w razie potrzeby korzysta z pomocy Rady Gospodarczej i Społecznej i organizacji wyspecjalizowanych w sprawach wchodzących w zakres ich właściwości.

Proceduro

Artikolo 90

 1. La Kuratoreca Konsilio donas al si regularon; en tiu ĝi reguligas ankaŭ la proceduron por la elekto de ĝia prezidanto.
 2. La Kuratoreca Konsilio kunvenas laŭbezone laŭ sia regularo; en tiu estas reguligenda ankaŭ la kunvokado al kunvenoj laŭ peto de la plimulto de ĝiaj membroj.

Artikolo 91

La Kuratoreca Konsilio uzas laŭokaze la subtenon de la Ekonomia kaj Socia Konsilio kaj de la apartaj organizoj ĉe aferoj, pri kiuj ili kompetentas.

Tradukis Vilhelmo Lutermano
Preambuła, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX

Portfolio

Cytat dnia

"Przyjaźń uwalnia od strachu i usługiwania, samo to jest mądrością."

Epikur