HADES - Strona głównaKarta Narodów Zjednoczonych → Rozdział V

Rozdział V: Rada Bezpieczeństwa
Ĉapitro V: Konsilio pri Sekureco

Preambuła, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX

Skład

Artykuł 23

 1. Rada Bezpieczeństwa składa się z piętnastu członków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Republika Chińska, Francja, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stany Zjednoczone Ameryki są stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa. Zgromadzenie Ogólne wybiera dziesięciu innych członków Organizacji jako niestałych członków Rady Bezpieczeństwa mając specjalnie na uwadze przede wszystkim wkład poszczególnych członków do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, realizacji innych celów Organizacji oraz sprawiedliwy podział geograficzny.
 2. Niestałych członków Rady Bezpieczeństwa wybiera się na okres dwóch lat. Przy pierwszym wyborze niestałych członków, po zwiększeniu liczby członków Rady Bezpieczeństwa z jedenastu do piętnastu, dwóch spośród czterech dodatkowych członków będzie wybranych na okres jednego roku. Członek ustępujący nie może być ponownie wybrany na następujące bezpośrednio dwulecie.
 3. Każdy członek Rady Bezpieczeństwa ma w niej jednego przedstawiciela.

Konsisto

Artikolo 23

 1. La Konsilio pri Sekureco konsistas el dek-kvin membroj de la Organizo. La Respubliko Ĉinio, Francio, la Unio de Sovetaj Socialismaj Respublikoj, la Unuiĝinta Reĝlando de Grand-Britujo kaj Nord-Irlando kaj Usono estas permanentaj membroj de la Konsilio pri Sekureco. Dek kromaj membroj de la Organizo estas elektataj, kiel nepermanentaj membroj de la Konsilio pri Sekureco, de la Ĝenerala Asembleo kiu speciale konsideras, unuavice, la kontribuadon de la membroj de la Organizo al la konservado de la internaciaj paco kaj sekureco kaj al la ceteraj celoj de la Organizo kaj ankaŭ justan geografian distribuon.
 2. La nepermanentaj membroj de la Konsilio pri Sekureco estas elektataj por periodo de du jaroj. dum la unua elekto de la nepermanentaj membroj post kiam la nombro da membroj de la Konsilio pri Sekureco estos altigitaj de dek-unu al dek-kvin, du el la kvar kromaj membroj estos elektataj por periodo de unu jaro. La elirantaj membroj ne tuj reelekteblas.
 3. Ĉiu membro de la Konsilio pri Sekureco havas unu reprezentanton en la Konsilio.

Funkcje i kompetencje

Artykuł 24

 1. W celu zapewnienia szybkiego i skutecznego działania Organizacji członkowie nakładają na Radę Bezpieczeństwa główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz uznają, że przy wykonywaniu swych obowiązków wynikających z tej odpowiedzialności Rada Bezpieczeństwa działa we wspólnym ich imieniu.
 2. Przy wykonywaniu tych obowiązków Rada Bezpieczeństwa kieruje się celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szczególne uprawnienia udzielone Radzie dla wykonywania tych obowiązków wymienione są w rozdziałach VI, VII, VIII i XII.
 3. Rada Bezpieczeństwa składa Zgromadzeniu Ogólnemu do rozważenia sprawozdania roczne, a w razie potrzeby również sprawozdania specjalne.

Funkcioj kaj povoj

Artikolo 24

 1. Por certigi la rapidan kaj efikan agon de la Organizo, ĝiaj membroj donas al la Konsilio pri Sekureco la precipan respondecon por la konservado de la internaciaj paco kaj sekureco kaj agnoskas ke, plenumante siajn devojn kiujn trudas al ĝi tiu respondeco, la Konsilio pri Sekureco agas en ilia nomo.
 2. En la plenumado de tiuj devoj, la Konsilio pri Sekureco agas konforme al la celoj kaj principoj de la Unuiĝintaj Nacioj. La specifaj povoj donitaj al la Konsilio pri Sekureco por ebligi al ĝi plenumi tiujn devojn estas difinitaj en la Ĉapitroj VI, VII, VIII kaj XII.
 3. La Konsilio pri Sekureco submetas por kontrolado jarajn raportojn kaj, laŭokaze, specialajn raportojn al la Ĝenerala Asembleo.

Artykuł 25

Członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgadzają się przyjmować i wykonywać decyzje Rady Bezpieczeństwa zgodnie z niniejszą Kartą.

Artykuł 26

W celu przyczynienia się do ustalenia i utrzymywania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa z jak najmniejszym zużyciem światowych zasobów ludzkich i gospodarczych na zbrojenia, Rada Bezpieczeństwa ponosi odpowiedzialność za opracowywanie, przy pomocy przewidzianego w artykule 47 Wojskowego Komitetu Sztabowego, planów ustanowienia systemu regulowania zbrojeń, które będą przedłożone wszystkim członkom Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artikolo 25

La membroj de la Organizo interkonsentas akcepti kaj apliki la decidojn de la Konsilio pri Sekureco konforme al tiu ĉi Ĉarto.

Artikolo 26

Por subteni la starigon kaj konservadon de la internaciaj paco kaj sekureco kun la minimuma devojigo al armado de la homaj kaj ekonomiaj resursoj de la mondo, la Konsilio pri Sekureco estas taskita, helpe de la Komitato de ĉefstabo starigita per la Artikolo 47, ellabori planojn submetotajn al la membroj de la Organizo por starigi sistemon de regulado de la armaĵoj.

Głosowanie

Artykuł 27

 1. Każdy członek Rady Bezpieczeństwa posiada jeden głos.
 2. Decyzje Rady Bezpieczeństwa w sprawach proceduralnych zapadają większością głosów dziewięciu członków.
 3. Decyzje Rady Bezpieczeństwa we wszystkich innych sprawach zapadają większością głosów dziewięciu członków, włączając w to głosy wszystkich stałych członków, z tym jednak, że przy podejmowaniu decyzji przewidzianych w rozdziale VI oraz w ustępie 3 artykułu 52 strona w sporze wstrzymuje się od głosowania.

Voĉdonado

Artikolo 27

 1. Ĉiu membro de la Konsilio pri Sekureco disponas pri unu voĉo.
 2. La decidoj de la Konsilio pri Sekureco pri proceduraj demandoj estas farataj per jesa voĉo de naŭ membroj.
 3. La decidoj de la Konsilio pri Sekureco pri ĉiuj aliaj demandoj estas farataj per jesa voĉo de naŭ ĝiaj membroj en kiu estas entenataj la voĉoj de ĉiuj permanentaj membroj, ĉe kio, en la decidoj farataj laŭ la teksto de la Ĉapitro VI kaj de la paragrafo 3 de la Artikolo 52, konfliktpartioj detenas sin voĉdoni.

Procedura

Artykuł 28

 1. Rada Bezpieczeństwa ma być tak zorganizowana, by mogła pełnić swe funkcje bez przerwy. W tym celu każdy członek Rady Bezpieczeństwa będzie stale reprezentowany w siedzibie Organizacji.
 2. Rada Bezpieczeństwa odbywa okresowe posiedzenia, na których każdy jej członek może być, stosownie do życzenia, reprezentowany przez członka swojego rządu lub innego specjalnie wyznaczonego przedstawiciela.
 3. Rada Bezpieczeństwa może odbywać posiedzenia poza siedzibą Organizacji, jeżeli uzna, że ułatwi jej to pracę.

Proceduro

Artikolo 28

 1. La Konsilio pri Sekureco estas organizita tiel ke ĝi povas plenumi siajn funkciojn permanente. Por tio, ĉiu membro de la Konsilio pri Sekureco devas havi ĉiumomente reprezentanton en la sidejo de la Organizo.
 2. La Konsilio pri Sekureco faras regulajn kunvenojn, en kiu ĉiu ĝia membro povas, se li deziras, reprezentigi sin per membro de sia registaro aŭ per ia alia speciale nomunita reprezentanto.
 3. La Konsilio pri Sekureco povas kunveni en ĉiuj lokoj aliaj ol la sidejo de la Organizo kiujn ĝi juĝas taŭgaj por faciligi ĝian taskon.

Artykuł 29

Rada Bezpieczeństwa może tworzyć organy pomocnicze, jakie uzna za konieczne do pełnienia swych funkcji.

Artykuł 30

Rada Bezpieczeństwa ustala swój regulamin, który określa również sposób wyboru Przewodniczącego.

Artikolo 29

La Konsilio pri Sekureco povas krei la kromajn organojn kiujn ĝi juĝas necesaj por la plenumado de ĝiaj funkcioj.

Artikolo 30

La Konsilio pri Sekureco starigas sian internan regularon, en kiu ĝi fiksas la manieron nomuni sian Prezidanton.

Artykuł 31

Każdy członek Organizacji Narodów Zjednoczonych nie będący członkiem Rady Bezpieczeństwa może bez prawa głosowania brać udział w omawianiu każdej sprawy przedłożonej Radzie Bezpieczeństwa jeżeli Rada uzna, że sprawa ta dotyczy szczególnie jego interesów.

Artikolo 31

Ĉiu Membro de la Organizo kiu ne estas membro de la Konsilio pri Sekureco povas partopreni, sen voĉdonrajto, en la diskuto de ĉia demando submetita al la Konsilio pri Sekureco, ĉiam kiam ĝi opinias ke la interesoj de tiu Membro estas aparte tuŝataj.

Artykuł 32

Każdy członek Organizacji Narodów Zjednoczonych nie będący członkiem Rady Bezpieczeństwa albo każde państwo nie będące członkiem Organizacji, jeżeli jest stroną w sporze rozpatrywanym przez Radę Bezpieczeństwa, zostanie zaproszone do uczestniczenia bez prawa głosowania w omawianiu tego sporu. Rada Bezpieczeństwa określi warunki jakie uzna za słuszne, uczestnictwa państwa nie będącego członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artikolo 32

Ĉiu Membro de la Unuiĝintaj Nacioj kiu ne estas membro de la Konsilio pri Sekureco aŭ ĉiu ŝtato kiu ne estas Membro de la Unuiĝintaj Nacioj, se ĝi estas partio de disputo ekzaminata de la Konsilio pri Sekureco, estas invitata partopreni, sen voĉdonrajto, en la diskutoj pri tiu disputo. La Konsilio pri Sekureco determinas la kondiĉojn kiujn ĝi opinias justaj por la partopreno de ŝtato kiu ne estas Membro de la Organizo.

Tradukis Vilhelmo Lutermano
Preambuła, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX

Portfolio

Cytat dnia

"Przyjaźń uwalnia od strachu i usługiwania, samo to jest mądrością."

Epikur