HADES - Strona głównaKarta Narodów Zjednoczonych → Rozdział II

Rozdział II: Członkowie
Ĉapitro II: Membreco

Preambuła, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX

Artykuł 3

Pierwotnymi członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych są państwa, które wziąwszy udział w Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Organizacji Międzynarodowej w San Francisco bądź podpisawszy uprzednio Deklarację Narodów Zjednoczonych z 1 stycznia 1942 r, podpisały i ratyfikowały niniejszą Kartę zgodnie z artykułem 110.

Artykuł 4

  1. W poczet członków Organizacji Narodów Zjednoczonych może być przyjęte każde inne państwo miłujące pokój, które przyjmie zobowiązania zawarte w niniejszej Karcie i, zdaniem Organizacji, zdolne jest i pragnie zobowiązania te wykonywać.
  2. Przyjęcie każdego takiego państwa do Organizacji Narodów Zjednoczonych następuje w drodze decyzji Zgromadzenia Ogólnego, powziętej na zalecenie Rady Bezpieczeństwa.

Artikolo 3

La originaj membroj de la Unuiĝintaj Nacioj estas la ŝtatoj kiuj, partopreninte en la Konferenco de la Unuiĝintaj Nacioj por la Internacia Organizaĵo en San-Francisko aŭ subskribinte antaŭe la Deklaracion de la Unuiĝintaj Nacioj de la 1-a de januaro 1942, subskribas tiun ĉi ĉarton kaj ratifas ĝin konforme al la Artikolo 110.

Artikolo 4

  1. Povas fariĝi membroj de la Unuiĝintaj Nacioj ĉiuj aliaj pacaj ŝtatoj kiuj akceptas la devojn de tiu ĉi ĉarto kaj, laŭ la juĝo de la organizaĵo, estas kapablaj kaj emaj fari tion.
  2. La akcepto kiel membro de la Unuiĝintaj Nacioj de ĉiu ŝtato plenumanta tiujn kondiĉojn fariĝas per decido de la Ĝenerala Asembleo laŭ rekomendo de la Konsilio pri Sekureco.

Artykuł 5

Zgromadzenie Ogólne może, na zalecenie Rady Bezpieczeństwa, zawiesić w korzystaniu z praw i przywilejów członka Organizacji, przeciwko któremu Rada Bezpieczeństwa zastosowała środki zapobiegawcze lub środki przymusu. Rada Bezpieczeństwa może przywrócić korzystanie z tych praw i przywilejów.

Artykuł 6

Zgromadzenie Ogólne może, na zalecenie Rady Bezpieczeństwa, wykluczyć z Organizacji Narodów Zjednoczonych członka, który uporczywie łamie zasady niniejszej Karty.

Artikolo 5

Al membro de la Organizo, kontraŭ kiu antaŭmalhelpa aŭ perforta ago estas entreprenita fare de la Konsilio pro Sekureco, suspendeblas fare de la Ĝenerala Asembleo, laŭ rekomendo de la Konsilio pri Sekureco, la uzado de ĝiaj rajtoj kaj privilegioj devenaj de ĝia membreco. La uzado de tiuj rajtoj kaj privilegioj restarigeblas per la Konsilio pri Sekureco.

Artikolo 6

Se membro rompas persiste la principojn eldiritajn en tiu ĉi ĉarto, ĝi povas esti ekskludita el la Organizo per la Ĝenerala Asembleo laŭ rekomendo de la Konsilio pri Sekureco.

Tradukis Vilhelmo Lutermano
Preambuła, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX

Portfolio

Cytat dnia

"Przyjaźń uwalnia od strachu i usługiwania, samo to jest mądrością."

Epikur